اولین اجلاس مدیران عامل شرکتهای صنایع پتروشیمی ایران - چهارشنبه ۴/۱۱/۱۳۹۱
سخنرانی ها

موضوع سخنرانی سخنران لینک دانلود
بررسی عوامل موثر بر صنعت پتروشیمی آقای مهندس اولادی دانلود
بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تولید مجتمع ها و تأخیر در راه اندازی طرح های پتروشیمی آقای مهندس بساق زاده دانلود
گزارش عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آقای رحیمیان سرای دانلود
بررسی چالش های طرح ها و ارائه راهکارهای عملیاتی با رویکرد تحول در روند اجرا آقای مهندس حیدرنیا دانلود
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، بازوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ایفای وظایف حاکمیتی آقای مهندس جوکار دانلود
ضرورت تأسیس بانک انرژ یا نفت با ساختار پشتیبانی از پروژه های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی آقای مرید شوشتری دانلود
دورنمای مهندسی لجستیک در صنعت پتروشیمی آقای مهندس طباطبایی دانلود
شیوه های تأمین منابع مالی طرح ها آقای دکتر شاددل دانلود
بررسی اجمالی پروژه آینده نگاری صنعت پتروشیمی کشور آقای .... دانلود